LĪGUMS

 1. Šis līgums par Atbilstības Programmas vai tās viena vai vairāku Moduļu lietošanas tiesībām (turpmāk – “Līgums”), noslēgts starp zvērinātu advokātu biroju Eversheds Sutherland Bitāns, nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs 90000816224, juridiskā adrese: Lāčplēša 20a, Rīga, LV-1011, Latvija (turpmāk – “Birojs”) un Lietotāju, no kura Lietotāja Konta saņemts Pieprasījums par Atbilstības Programmas vai tās viena vai vairāku Moduļu izmantošanas tiesību iegūšanu.
 2. Šī Līguma neatņemama sastāvdaļa ir Vietņu www.atbilstība.lv un www.compliance.lv lietošanas noteikumi, turpmāk – “Noteikumi”. Visiem šajā Līgumā lietotajiem terminiem ar lielo sākumburtu ir tāda paša nozīme, kāda tiem paredzēta Noteikumos. Šajā Līgumā lietotie termini ir pilnībā aizgūti un atbilst terminiem, kas lietoti Noteikumos.
 3. Ar šo Līgumu Birojs dod tiesības lietot un padara pieejamu Lietotājam tā izvēlētos Atbilstības Programmas Moduļus atbilstoši šim Līgumam un Noteikumiem. Šis Līgums stājas spēkā brīdī, kad Birojs to ir parakstījis no savas puses un kad Lietotājs ir veicis Biroja atsūtītā Atlīdzības rēķina apmaksu, un ir spēkā 2 (divus) gadus.
 4. Lietotājs ar šo Līgumu piekrīt pieņemt un atzīt sev par saistošiem elektroniski sagatavotus rēķinus, kurus Birojs nosūtījis uz Lietotāja Kontā norādīto Lietotāja elektroniskā pasta adresi.
 5. Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies un piekrīt Noteikumu un šī Līguma noteikumiem, ir iepazinies ar visu Vietnē izvietoto informāciju par Atbilstības Programmu, tās izmantošanas kārtību un ierobežojumiem, kā arī tās piemērotību Lietotāja vajadzībām.
 6. Birojs padara Lietotāja izvēlētos Moduļus pieejamus Lietotāja Kontā nākamajā darba dienā pēc tam, kad Biroja norēķinu kontā saņemta Atlīdzības rēķina apmaksa.
 7. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par:
  1. Atbilstības Programmas izmantošanu saskaņā ar šī Līguma un Noteikumiem, kā arī sekām, kas, atbilstoši Noteikumiem, iestāsies, ja tie tiks pārkāpti;
  2. Savu Lietotāja piekļuves datu saglabāšanu slepenībā, kā arī to atklāšanas sekām.
 8. Birojs sagatavo un ievieto Vietnē Atbilstības Programmas, Atbilstības Vadlīnijas un Moduļus, saskaņā ar Biroja pašreizējo izpratni par tiesību normu interpretāciju un piemērošanu, kā arī ņemot vērā vislabāko profesionālo praksi, tā rīcībā esošās zināšanas un profesionālo rūpību. Līgums un Noteikumi vai Biroja sagatavotā Atbilstības Programma, kā arī atsevišķi Moduļi nav tulkojami kā Biroja solījums vai garantija jebkādam Lietotāja lietas iznākumam. Birojs nedod nekādus tamlīdzīgus solījumus vai garantijas. Biroja sagatavotās Atbilstības Programma un atsevišķi Moduļi satur tikai Biroja viedokli, kas balstīts uz Biroja pašreizējo izpratni par šobrīd spēkā esošo tiesību normu interpretāciju un piemērošanu.
 9. Ņemot vērā apstākli, ka Latvijas tiesību akti un prakse nepārtraukti attīstās un mainās, noslēdzot šo Līgumu, Lietotājs apliecina un apzinās, ka Latvijas Republikas tiesību akti un to interpretācija var mainīties. Bieži vien tiesību akti nesniedz skaidru un viennozīmīgu pareizās rīcības modeli, un pieejamā tiesu prakse vai judikatūra, kas varētu palīdzēt tiesību aktu interpretācijā, ir apjomā ierobežota. Tādēļ Vietnē atrodamās Biroja sagatavotā Atbilstības Programma un atsevišķi Moduļi, vienmēr balstīsies uz pašreizējo sapratni par spēkā esošo tiesību aktu interpretāciju. Ja kādam Lietotājam pēc šī Līguma 6.punkta pilnīgas izpildes, Vietnē pieejamo Atbilstības Vadlīniju un Moduļu lietošanas laikā kļūst zināms, ka valsts pārvaldes iestāžu piedāvātā tiesību akta interpretācija nesaskan ar Biroja interpretāciju, Biroja iespēju robežās Lietotājs tiks par to attiecīgi informēts. Birojs nav atbildīgs par Vietnē esošajām Atbilstības Programmu un atsevišķiem Moduļiem, ja tiesību akti vai to interpretācija no valsts iestāžu puses tiek mainīta ar atpakaļejošu datumu vai pēc šī Līguma noslēgšanas.
 10. Birojs nav un nevar būt atbildīgs par Lietotāja jebkādiem zaudējumiem vai kaitējumu, sakarā ar to, ka Lietotājs, izmantojot Biroja sagatavotās un Vietnē iegūtās (pieprasītās) Atbilstības Vadlīnijas un Moduļus, pats, neizvērtējot lietas faktiskos apstākļus un visus iespējamos juridiskos riskus, veic jebkādas procesuālās darbības un pieņem lēmumus bez konsultēšanās ar Biroju. Lietotājs ir pilnībā atbildīgs par visiem zaudējumiem un jebkādu kaitējumu, kas Lietotājam varētu rasties vai jau ir radušies, šādas iepriekšminētās Lietotāja neatbilstošas rīcības rezultātā.
 11. Puses vienojas, ka Birojs un tā zvērināti advokāti saskaņā ar šo Līgumu nav Lietotāja padomnieki, pilnvarnieki, kā arī nav pieņēmuši uzdevumu kā advokāti. Lietotājs apliecina, ka Birojam un tā zvērinātiem advokātiem nav ierobežojumu uzņemties vest lietas vai sniegt juridisko palīdzību trešajām personām pret Lietotāju vai kurām ir konfliktējošas intereses ar Lietotāju.
 12. Birojs atbild Lietotājam par tiešajiem zaudējumiem, ja šie zaudējumi Lietotājam radušies Biroja ar Līgumu uzņemto saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā un tiešā cēloņsakarībā ar to tikai saistībā ar Vietnes izmantošanu. Birojs un Lietotājs vienojas, ka nekādā gadījumā Biroja, līgumiskā vai likumiskā civiltiesiskā atbildība, nepārsniegs saņemtās Atlīdzības pieckāršu apjomu. Birojs un Lietotājs vienojas, ka  netieši vai nejauši zaudējumi, kā arī negūtā peļņa netiek atlīdzināti.
 13. Personas datu apstrādē, kas veikta, saskaņā ar šo Līgumu, Birojs darbojas kā Personas datu pārzinis atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam (līdz 2018.gada 24.maijam (ieskaitot) un atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulai (ES) 2016/679 (2016.gada 27.aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK  (“GDPR”).  Ar Līguma noslēgšanu, Lietotājs dod Birojam nepārprotamu un tiešu piekrišanu Lietotāja nodoto personas datu apstrādei. Datu apstrādes mērķis ir Līguma izpilde. Birojs glabā tam nodotos datus līdz brīdim, kamēr aktīvs ir Lietotāja konts, līdz ar Lietotāja konta slēgšanu Birojs apņemas dzēst tam no Lietotāja puses nodotos personas datus. Personas datu apstrādei un uzglabāšanai Birojs nodrošina drošības līmeni, kāds noteikts Latvijas normatīvajos aktos.
 14. Šis Līgums sastādīts atbilstoši un pakļaujas Latvijas Republikas tiesību aktiem. Visi strīdi starp Biroju un Lietotāju risināmi pārrunu ceļā, bet ja Lietotājs un Birojs nespēj vienoties pārrunu ceļā, tad strīdi tiek risināti Latvijas Republikas tiesu iestādēs saskaņā ar Biroja juridisko adresi.
 15. Birojs ir tiesīgs vienpusēji bez kompensācijas vai zaudējumu atlīdzības samaksas izbeigt Līgumu pirms termiņa, ja Lietotājs pārkāpj un neievēro Līgumu, Noteikumus, Privātuma Politiku, normatīvos aktus un/vai sabiedrībā vispārpieņemtas ētikas, morāles un uzvedības normas.
Pieprasījumi
Nav pieprasījumu
Lietotjot atbilstība.lv vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma politiku.
Sapratu